مدیریت مصرف انرژی

  • بررسی و آنالیز مشترکین  از منظر نحوه مصرف انرژی
  • تشریح کامل طرح های مدیریت بار  وزارت نیرو و مشاوره در جهت شرکت در بهترین طرح تشویقی توانیر  توسط کارشناسان فنی شرکت
  • تعیین طرح مناسب جهت مشارکت در طرح های توانیر و بهره گیری از مزایای طرح مورد مشارکت
  • برآورد دقیق میزان پاداش مشارکت در طرح های وزارت نیرو