سوابق شرکت بنیان نیروآفرینان سانا در زمینه مدیریت بار و ممیزی انرژی

فعالیت های بخش مدیریت انرژی – مدیریت بار

 • قرارداد جلب همکاری مشترکین دیماندی در طرح مدیریت بار شرکت توزیع برق اصفهان در سال 95
 • قرارداد جلب همکاری مشترکین دیماندی در طرح مدیریت بار شرکت توزیع برق اصفهان در سال 96
 • قرارداد جلب همکاری مشترکین دیماندی در طرح مدیریت بار شرکت توزیع برق اصفهان در سال 97
 • قرارداد مشاوره و مدیریت بار شرکت توسعه سپاهان زیرمجموعه شهرداری اصفهان در سال 97

ممیزی و اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی

 • ممیزی انرژی و تهیه شناسنامه انرژی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان
 • ممیزی و اصلاح سیستم روشنایی شرکت آبفا روستایی استان اصفهان
 • ممیزی و بهینه سازی سیستم روشنایی امور غرب شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
 • ممیزی و بهینه سازی سیستم روشنایی ساختمان های دانشگاه تربیت معلم استان اصفهان
 • مشاوره در جهت بهینه سازی تاسیسات هایپر استار شهر تهران
 • ممیزی و بهینه سازی بیش از 30 سازمان دولتی شهر اصفهان
 • مشاوره و اجرا در جهت بهینه سازی – مدیریت بار و آنالیز توان کارخانه فولاد حجم با دیماند قراردادی 900 کیلووات
 • مشاوره و اجرا در جهت بهینه سازی – مدیریت بار و آنالیز توان کارخانه سنگ اتفاق با دیماند قراردادی 1.5 مگا وات
 • مشاوره و اجرا در جهت بهینه سازی کارخانه قالی سلیمان با دیماند قراردادی
 • مشاوره و اجرای سیستم اصلاح ضریب زیان در بیش از 50 کارخانه صنعتی 
 • مشاوره مدیریت بار در بیش از 100 کارخانه صنعتی شهر اصفهان 
 • مشاور شهرک صنعتی محمودآباد در طرح های مدیریت بار