طراحی و ساخت تابلوهای برق

  • تابلوهای فشار ضعیف (روشنایی، توزیع) 
  • تابلوهای برق خازنی و اصلاح ضریب زیان
  • تابلو راه انداز موتورهای صنعتی با درایو و سافت استارتر
  • بهینه سازی تابلوهای تقسیم